ต้นสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
2. 1.ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัชชาภาคีพิธีสารนาโงย่า 2.สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดปูในประเทศไทย ผู้เข้าชม 40 คน
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดปูในประเทศไทย ผู้เข้าชม 40 คน
5. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 12 กิจกรรม ผู้เข้าชม 7,288 คน
6. นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เข้าชม 259,967 คน
7. นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เข้าชม 235,625 คน
8. นิทรรศการ Magic Hexagon สังคมหกเหลี่ยม ผู้เข้าชม 20,000 คน
9. นิทรรศการ ปกป้องถิ่นพำนัก อนุรักษ์ปักษา ผู้เข้าชม 972 คน
10. นิทรรศการ มหัศจรรย์สัตว์ไทย ผู้เข้าชม 3,795 คน
11. นิทรรศการ ASEAN Wilderness ผู้เข้าชม 2,300 คน
12. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 12 กิจกรรม ผู้เข้าชม 7,288 คน
13. กิจกรรม Research Show by Naturalist ผู้เข้าชม 270 คน
14. กิจกรรม Research Show by Naturalist ผู้เข้าชม 769 คน
15. ค่าย One Day Camp ผู้เข้าร่วม 360 คน
16. ค่าย One Day Camp ผู้เข้าร่วม 30 คน
17. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กขนาดกลาง ผู้เข้าชม 25 คน
18. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคสมัยใหม่ด้านการสตัฟฟ์สัตว์ ขนาดใหญ่ เพื่อการจัดแสดง ผู้เข้าชม 28 คน
19. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนกไม้สกุลมะเดื่อ ผู้เข้าชม 20 คน
20. นิทรรศการชุด ความหลากหลายของสัตว์ทะเลไทยและเกาะฮอกไกโด กับการถ่ายภาพใต้ทะเล ผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 5,000 คน
21. กิจกรรม Miracle of light ผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 3,000 คน
22. นิทรรศการชุด Bird Land ดินแดนแห่งนก ตอน Amazing ทุ่งหลวง ผู้เข้าชม 895 คน
23. นิทรรศการ รอบรู้ร่องรอย ผู้เข้าชม 1,500 คน
24. นิทรรศการ Animal Parade ผู้เข้าชม 35,000 คน
25. นิทรรศการชุดความรู้อันมหัศจรรย์เก็บรังสรรค์จากพงไพร ผู้เข้าชม 1,000 คน
26. นิทรรศการ Eggibition มหัศจรรย์แห่งไข่ ผู้เข้าชม 55,600 คน
27. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 9 กิจกรรม ผู้เข้าชม 4,399 คน
28. นิทรรศการ Hornbill VS Toucan ผู้เข้าชม 457 คน
29. การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ค้นหา เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ การสร้างคลังตัวอย่างเพื่อเป็น สมบัติของชาติ (Collection Management for National Treasure) ผู้เข้าชม 58 คน
30. นิทรรศการชุด รู้รักษ์ช้าง ผู้เข้าชม 179,900 คน
31. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดปู ในประเทศไทย ผู้เข้าชม 40 คน